La competència digital docent com a factor clau en el procés d’adopció tecnològica als centres educatius

Autores/as

  • David Codina Regàs Universitat de Girona - UdG
  • Meritxell Estebanell

DOI:

https://doi.org/10.51698/aloma.2023.41.1.27-34

Palabras clave:

competència digital docent; recursos tecnològics digitals; centres educatius

Resumen

La competència digital docent (CDD) és, en aquests moments, una de les competències més demanades en els perfils docents als nostres centres educatius. Per arribar a desenvolupar-la cal que els recursos tecnològics digitals siguin adoptats pels docents i pels centres educatius. D’aquesta manera, es podrà ajudar els alumnes a assolir les competències bàsiques que es consideren necessàries per créixer en el context en el qual viuen. Aquest article té com a principal objectiu conèixer la implicació que té la CDD en el procés d’adopció dels recursos tecnològics digitals als centres educatius. Sorgeix de la recerca portada a terme a la tesi doctoral: L’adopció dels recursos tecnològics digitals en educació: factors facilitadors i factors limitadors. Les dades s’han obtingut mitjançant un procés metodològic qualitatiu-quantitatiu-qualitatiu que ha comportat la realització de dos focus groups amb experts en tecnologies i educació, i d’un qüestionari tipus Likert respost per una mostra de 455 docents de Catalunya. Una de les conclusions de l’estudi ha sigut situar la CDD entre els factors facilitadors, identificant-la com un dels elements clau a l’hora d’adoptar recursos tecnològics digitals als centres educatius.

Citas

Bisquerra, R. i Pérez-Escoda, N. (2015). ¿Pueden las escalas Likert aumentar en sensibilidad? REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 8(2), 129-147.

Calderón-Garrido, D. & Carrera Farran, X. (2020). Adaptación del “Marco Común de Competencia Digital Docentet” al área de Educación Musical. Didacticae, 7, 74-85. https://doi.org/10.1344/did.2020.7.74-85

Creswell, J. W. (2009). Research design : qualitative, quantitative, and mixed method approaches / John W. Creswell. En Research design : qualitative, quantitative, and mixed method approaches (3rd ed.). Sage Publications.

De Pablos Pons, J. (2010). Factores facilitadores de la innovación con TIC en los centros escolares : un análisis comparativo entre diferentes políticas educativas autonómicas. Revista de educación, 352.

Departament Educació, G. de C. (2015). Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

Departament Educació, G. de C. (2015). Decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

Departament Educació, G. de C. (2018). Competència digital docent del professorat de Catalunya. https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/229/competencia_digital_docent_del_professorat_de_catalunya_2018.pdf?sequence=1

Departament Educació, G. de C. (2020). Pla d’educació digital de Catalunya. https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/pla-educacio-digital/pla-educacio-digital-catalunya/pla-educacio-digital.pdf

Johnson, R., Onwuegbuzie, A. & Turner, L. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1, 112-133. Journal of Mixed Methods Research, 1, 112-133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224

Lázaro, J. L., Usart, M. & Gisbert, M. (2019). Assessing Teacher Digital Competence: the Construction of an Instrument for Measuring the Knowledge of Pre-Service Teachers. Journal of new approaches in educational research, 8(1), 73-78.

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación, Pub. L. No. 5422, de 16 de julio de 2009, 67041 a 67134 (2009). https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-13038

RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, (2016). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=730633

Rogers, E. M. (1962). Diffusion of Innovations. Free Press of Glencoe. https://books.google.es/books?id=zw0-AAAAIAAJ

Sangrà, A. & Sanmamed, M. G. (2004). La transformación de las universidades a través de las TIC: discursos y prácticas. Editorial UOC.

Venkatesh, Morris, Davis, & Davis. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425. https://doi.org/10.2307/30036540

Publicado

2023-05-11

Número

Sección

Call for papers